Regulamin strony oraz Regulamin wydarzeń

Regulamin Sklepu Internetowego eventyiprezenty.pl

Regulamin Wydarzeń organizowanych przez Eventy i prezenty poprzez stronę eventyiprezenty.pl

Regulamin Sklepu Internetowego eventyiprezenty.pl

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 1. Portal Internetowy dostępny pod adresem internetowym eventyiprezenty.pl prowadzony jest przez Eventy i prezenty Maria Mazurkiewicz-Palak ul. Władysława IV 38/20 81-366 Gdynia, zwaną dalej Usługodawcą.  
 1. Regulamin skierowany jest do konsumentów, przedsiębiorców oraz przedsiębiorców z nadanymi uprawnieniami konsumentów.  
 1. Regulamin reguluje kwestię sprzedaży paczek prezentowych oraz niektórych usług poprzez firmę Eventy i prezenty Maria Mazurkiewicz-Palak. Kwestia organizacji wydarzeń przez Usługodawcę stanowić może przedmiot odrębnych ustaleń między stronami. 
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca.  
 1. Usługa dostarczana przez Usługodawcę polega stworzeniu paczek prezentowych (Produkt), a następnie wysłaniu ich na wskazany przez zamawiającego adres. 
 1. Zawarcie umowy o świadczeniu usług następuje po akceptacji niniejszego Regulaminu. Usługodawca wskazuje w formularzu, które dane są niezbędne do jej zawarcia.  
 1.  Usługodawca może odmówić świadczenia usług w przypadku odmowy akceptacji Regulaminu przez Klienta lub podania przez niego niepełnych lub nieprawdziwych danych. 
 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Usługodawcy oraz akceptowany w momencie zakupu.  

§ 2

Definicje 

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego eventyiprezenty.pl. 
 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z Usługodawcą.  
 1. Sklep internetowy – strona pozwalająca na dokonanie zakupu produktu Usługodawcy drogą elektroniczną, dostępna pod adresem internetowym: eventyiprezenty.pl 
 1. Umowa – umowa zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.  
 1. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.  
 1. Rejestracja – proces wprowadzania danych do systemu teleinformatycznego, mający na celu utworzenie indywidualnego Konta. 
 1. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności.  
 1. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.  
 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Usługodawcą. 
 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 1. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

§ 3

Korzystanie z konta 

 1. Korzystanie z Konta jest możliwe wskutek wykonania następujących kroków przez Klienta:   

a) wypełnienie Formularza Rejestracji, 

b) kliknięcie pola „Zarejestruj się”,   

c) potwierdzenie woli utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres e-mail. 

 1. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta adresu poczty elektronicznej, na podstawie którego stworzony zostanie login Konta oraz na który wysłane zostanie hasło.  
 1. Usługa posiadania przez Klienta jego Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie. Klient ma możliwość rezygnacji z Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy w drodze ustalonego w Regulaminie kontaktu – w każdej chwili i bez podania przyczyny. Usługodawcy może być smutno z powodu tego rodzaju działania Klienta.  

 § 4 

Umowa 

 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne są urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową oraz włączona obsługa plików cookies. Ponadto do składania Zamówień niezbędne jest również aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 
 1. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:   

a) formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu 

b) adres poczty elektronicznej: kontakt@eventyiprezenty.pl 

c) numer telefonu: (+48) 575 987 894 (w godzinach 10.00-17.00)

d) adres: ul. Władysława IV 38/20, 81-366 Gdynia. 

 1. Zmiana wskazanej powyżej metody kontaktu nie stanowi zmiany Regulaminu. Wszelkie inne formy kontaktu nie będą skuteczne w rozumieniu Regulaminu, a ewentualnie udzielona odpowiedź będzie jedynie wyrazem przychylnego podejścia Usługodawcy. 
 1. Usługodawca oświadcza, że Produkty są wolne od wad oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na terytorium Polski.   
 1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w polskich złotych i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia – w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową. 
 1. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu i Konta zgodnie z przeznaczeniem. 
 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu i Konta w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Polski prawa i zasadami netykiety oraz postanowieniami Regulaminu. W szczególności oznacza to zobowiązanie do:  

a) korzystania w sposób nieuciążliwy dla Usługodawcy oraz innych Klientów,  

b) nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa oraz ich niedostarczania, np. treści zniesławiających lub naruszających dobra osobiste, prawa autorskie czy inne prawa osób trzecich,  

c) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego technicznego funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie niszczącego oprogramowania, 

d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu zgodnie z prawem autorskim i jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. 

 1. Zawarcie Umowy między Klientem, a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.   
 1. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia lub zakładania Konta adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail oraz dokonania płatności zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą. 
 1. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez łączne udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości e-mail.  
 1. Ponadto treść Umowy może być utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Usługodawcy. 

§ 5

Zamówienie 

 1. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy. Ulega ona zakończeniu z chwilą złożenia przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem Formularza albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem. 
 1. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia oraz kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego przycisku “Kupuję i płacę”. 
 1. Do momentu kliknięcia wskazanego w pkt 2 istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się komunikatami oraz informacjami widocznymi na stronie Sklepu.  
 1. Usługodawca doceniając działania Klienta czytającego Regulamin w tym jego miejscu informuje, że przy użyciu kodu rabatowego “regulaminysanudne” Klient może uzyskać preferencyjne warunki Zamówienia.  
 1. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:  

a) imię,  

b) nazwisko, 

c) adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość),  

d) adres poczty elektronicznej,  

e) numer telefonu kontaktowego,  

f) Produkty,  

g) liczba Produktów,  

h) miejsce i sposób dostawy Produktów.  

 1. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji Zamówienia – wobec czego na stronie Sklepu oznaczone one zostały jako “obowiązkowe”.  
 1. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną Umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia. 

§ 6

Płatność 

 1. Za Usługi oferowane przez Sprzedawcę należne mu są kwoty zgodne ze wskazanymi w Sklepie Internetowym. Wszystkie ceny podane na Stronie Internetowej są cenami brutto.   
 1. Opłata za realizację Usługi będzie wyświetlana po wybraniu rodzaju Produktu oraz sposobu dostawy. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. 
 1. Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po zaakceptowaniu ostatecznego zamówienia. Sklep internetowy przekierowuje Klienta do systemu płatności Paynow.  Dostępne formy płatności: płatność szybkim przelewem, płatność blikiem, karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 1. System płatności Paynow należy do mElements S.A., czyli technologicznej spółka z Grupy mBanku.

Dane banku: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, wpisany pod numerem KRS
0000025237 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP:
526-021-50-88.

Rozliczenie transakcji dokonywane jest zgodnie z warunkami tego serwisu znajdującymi się na stronie paynow.pl.   

 1. Dopuszczalna jest również zapłata w trybie przelewu na konto Usługodawcy. W przypadku wyrażenia takiej woli przez Klienta w toku składania Zamówienia, po zakończeniu tej procedury na podany adres wysyłana jest do niego wiadomość e-mail z numerem rachunku bankowego. W tytule zapłaty Klient winien podać wskazany w wiadomości numer zamówienia.  
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty od Klienta, Usługodawca przystępuje do realizacji Usługi. 
 1. Usługodawca wysyła Klientowi fakturę VAT na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e-mail. Klient zgadza się na otrzymanie faktury drogą elektroniczną. W przypadku woli otrzymania faktury na inny od podanego adres Klient zobowiązany jest zaznaczyć to poprzez jedną z dostępnych dróg kontaktu.    
 1. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone przez Klienta w ciągu 3 Dni Roboczych od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane. 

§ 7

Dostawa 

 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Usługodawcy i liczony jest w Dniach Roboczych. 
 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Polski. Poza tym terytorium jest możliwa tylko na podstawie indywidualnego ustalenia Stron. 
 1. Zamówiony towar Usługodawca dostarcza Klientowi za pomocą firm kurierskich. Dostawa Produktu jest odpłatna, chyba że Umowa stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia. 
 1. Termin nadania Zamówienia do Klienta uzależniony jest od kompletowania składników paczki i wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy z podanych.  
 1. Usługodawca zobowiązuje się do terminowego nadania przesyłki jednak zrzeka się odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane przez firmy przewozowe. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie lub kradzieży jej zawartości.   
 1. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu usługi.   

§ 8 

Prawo do odstąpienia 

 1. Klient oświadcza, że jest mu wiadome, że ze względu na specyfikę Produktów i ich indywidualne ręczne tworzenie niemożliwym jest idealne odwzorowanie produktów przedstawionych na zdjęciach poglądowych.  
 1. Prawo do odstąpienia przysługuje klientom będącym konsumentami oraz przedsiębiorcom, którym prawo to przyznane jest na mocy odrębnych przepisów.  
 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczające będzie wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku do Ustawy o Prawach Konsumenta. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe i nie warunkuje prawidłowości skorzystania z tego prawa.  
 1. Klient oświadcza, że jest mu wiadome, że w przypadku stworzenia dla niego przez Usługodawcę usługi nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według specyfikacji lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb dotyczyć go będzie treść art. 38 powyższej Ustawy. 
 1. Odstąpienie winno zostać dokonane poprzez zastosowanie środków kontaktu Klienta z Usługodawcą wskazanych w Regulaminie.   
 1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.  
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. 
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Klient otrzyma zwrot wszystkich płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Usługodawcę o decyzji. Wyjątek stanowią, jednakże dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient – chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. 
 1. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania. 
 1. Klient odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego cech i funkcjonowania. 

§ 9

Niezgodność Produktu 

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Klienta, jeżeli Usługa ma wadę są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. 
 1. Usługodawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Usługę i Produkt bez wad. 
 1. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę. W przypadku stwierdzenia wad rzeczy sprzedanej reklamowany towar wraz z wiadomością określającą niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji należy niezwłocznie odesłać za pomocą firmy kurierskiej lub osobiście na adres Usługodawcy.    
 1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta również poprzez kanały kontaktu z Usługodawcą wskazane w Regulaminie.  
 1. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:    

a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;    

b) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z Umową;    

c) danych kontaktowych Klienta składającego reklamację; 

d) dokumentacji wady Produktu zdjęciem i dokładnym opisem wady. 

Przyspieszy to rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z ich pominięciem. 

 1. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – usługodawca realizuje Usługę ponownie. 
 1. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Klient ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę – o ile naprawa albo wymiana są możliwe lub nie wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Usługodawca nie będzie w stanie wywiązać się z powyższych żądań, Klient ma prawo domagać się odpowiedniego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.  
 1. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem całości lub części płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania. 
 1. Usługodawca ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie do 14 dni od otrzymania zwrotu. Brak odpowiedzi będzie traktowany jako uznanie reklamacji.   

§ 10

Obowiązki Usługodawcy  

 1. Usługodawca zobowiązuję się do dążenia, aby dostęp do Sklepu był nieprzerwany oraz zapewnia bezpieczeństwo realizowanych za pomocą Sklepu transakcji. 
 1. Klient oświadcza, że jest mu wiadome, że dostępność, jakość oraz bezpieczeństwo korzystania ze Sklepu uzależnione są od stosowanych przez Klienta rozwiązań informatycznych.  
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w wyniku wadliwego funkcjonowania urządzeń, przy użyciu których Klient korzysta ze Strony i Usług.  
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie interfejsów i łączy, które nie są jego własnością lub nie są przez niego obsługiwane. 
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą czy niedozwolonym działaniem osób trzecich. 
 1. Usługodawca zobowiązuje się do realizacji Zamówień w ustalonym czasie oraz miłego kontaktu z Klientem poprzez wskazane Regulaminem drogi.  

§ 11

Dane osobowe 

 1. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych (RODO). Klient przyjmuje do wiadomości, że do realizacji Umowy konieczne jest przetwarzanie danych osobowych na warunkach przewidzianych w RODO i Ustawie o ochronie danych osobowych. 
 1. Klient przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę w sposób opisany w “Polityce prywatności”, której treść jest dostępna na stronie Sklepu Internetowego. 
 1. Klient akceptując Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Usługodawcy statystyk swojej obecności i aktywności na stronie Sklepu. Dane te są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów przez Usługodawcę.  
 1. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do:    

a) ich kontroli   

b) ich sprostowania i uzupełnienia   

c) ich usunięcia   

d) ograniczenia ich przetwarzania   

e) ich przeniesienia   

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 1. Dane osobowe Klienta pozyskiwane przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu zbierane są na podstawie zgody Klienta w celu realizacji Umowy. 
 1. Możliwymi odbiorcami danych osobowych Klienta Sklepu są:  

a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką kurierską – Usługodawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Usługodawcy;  

b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – Usługodawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym. 

 1. We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może kontaktować się z Usługodawcą drogą wskazaną w Regulaminie.  
 1. Dane osobowe podane przez Klienta wykorzystywane będą jedynie w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Usługi. 
 1. Ograniczenie przetwarzania przez Klienta, w zakresie niepozwalającym na realizację zamówienia może skutkować odmową realizacji Usługi.  
 1. W przypadku ponownego składania zamówienia przez tego samego Klienta, formularz zamówienia może wypełnić się automatycznie, a dane Klienta mogą być przechowywane na jego urządzeniu. 
 1. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych. 

§ 12

Pozasądowe rozstrzyganie sporów 

 1. Wszelkie ewentualne spory związane z zapisami Regulaminu, strony transakcji w pierwszym rzędzie będą rozwiązywały polubownie w drodze rozmów.   
 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Klienta rezultatu, przed wszczęciem sporu sądowego może on skorzystać z wskazanych w niniejszym paragrafie możliwości porozumienia z Usługodawcą.  
 1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie o Inspekcji Handlowej. Z reguły postępowanie jest bezpłatne. 
 1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem i Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej – zgodnie z treścią ustawy o Inspekcji Handlowej. Z reguły postępowanie jest bezpłatne. 
 1. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia ewentualnego sporu z Usługodawcą, korzystając bezpłatnej pomocy powiatowego rzecznika konsumentów, Federacji Konsumentów czy Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. 
 1. Klient może skorzystać z Internetowej unijnej platformy rozwiązywania konfliktów ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  
 1. W przypadku woli wszczęcia przez Klienta sporu sądowego Klient zobowiązuje się do niekorzystania z wsparcia radcy prawnego Tomasza Palaka będącego mężem Usługodawcy.  
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów oraz ich zasady dostępu dostępne są w na stronach internetowych powiatowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną konsumentów, UOKiK oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

 1. Usługodawca uprawniony jest w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w niniejszym regulaminie. O takich zmianach Regulaminu Usługodawca zobowiązuje się informować Klientów przez informację umieszczaną w Sklepie Internetowym oraz wiadomościami e-mail do Klientów posiadających Konta. W przypadku niezgłoszenia przez Klienta sprzeciwu wobec zmian w ciągu 14 dni, Regulamin obowiązuje go w nowej wersji. 
 1. W przypadku ewentualnego sporu z Klientem niebędącym konsumentem ani przedsiębiorcą z nadanymi prawami konsumenta sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. 
 1. Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe Usługodawcy mają charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.  
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RODO przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

Regulamin Wydarzeń organizowanych przez Eventy i prezenty poprzez stronę eventyiprezenty.pl

§1

Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Wydarzeniu prowadzonym przez Organizatora, jakim jest Maria Mazurkiewicz-Palak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Eventy i Prezenty Maria Mazurkiewicz-Palak z siedzibą w Gdyni przy ul. Władysława IV 38/20 81-366 Gdynia, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6192001339, REGON 386910651.
 2. Zakup biletu na Wydarzenie jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

§2

Definicje regulaminowe

Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

 1. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uczestnicząca w Wydarzeniu;
 2. Organizator – Maria Mazurkiewicz-Palak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Eventy i Prezenty Maria Mazurkiewicz-Palak z siedzibą w Gdyni przy ul. Władysława IV 38/20 81-366 Gdynia, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6192001339, REGON 386910651
 3. Wydarzenie – spotkanie, na które zapisy oraz płatności przebiegają za pośrednictwem strony eventyiprezenty.pl, funkcjonującej na podstawie odrębnego regulaminu https://eventyiprezenty.pl/regulamin/.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin

§3

Zawarcie umowy i jej realizacja

 1. Zawarcie prawnie wiążącej umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem następuje z chwilą zakupu biletu na Wydarzenie przez Uczestnika za pośrednictwem strony eventyiprezenty.pl. Zawarcie umowy zobowiązuje Uczestnika do dokonania płatności na rzecz Organizatora.
 2. Pomyślne sfinalizowanie procesu płatności oraz otrzymanie faktury otrzymanej od Organizatora upoważnia Uczestnika do udziału w Wydarzeniu.
 3. Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, prawo do odwołania, skrócenia albo zmiany terminu Wydarzenia. W takich przypadkach Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych kwot bez odsetek oraz odszkodowania.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnicy nie mogą odnosić się do innych Uczestników jak również Organizatora w sposób naruszający godność lub sprzeczny z ogólnymi zasadami współżycia społecznego.
 6. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania w sposób nieutrudniający innym Uczestnikom udziału w Wydarzeniu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo odebrania dostępu do Wydarzenia Uczestnikowi, który łamie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo anulowania biletu uczestnika, jednak nie później niż 48 godzin przed rozpoczęciem wydarzenia. W przypadku, kiedy bilet zakupiony został w ciągu 48 godzin do rozpoczęcia wydarzenia, organizator zastrzega sobie prawo anulowania biletu uczestnika w najszybszym możliwym czasie.
 9. W przypadku dokonania zniszczeń w miejscu Wydarzenia z winy Uczestnika, Organizator zastrzega sobie naliczenie dodatkowych opłat, pobieranych w momencie trwania Wydarzenia lub niezwłocznie po jego zakończeniu. Wysokość opłaty dodatkowej jest uzależniona od wielkości powstałych zniszczeń oraz oceny osób trzecich, jeśli to ich dobra zostały naruszone.

§ 4

Obowiązki Organizatora

 1. Organizator zobowiązuje się do dążenia, aby Wydarzenie odbyło się z należytą starannością, zgodnie z jego opisem.
 2. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom Wydarzenia.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone z winy Uczestnika.

§ 5

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie. 

2. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Organizator ma prawo do:

 1. ich indywidualnej kontroli
 2. ich sprostowania i uzupełnienia
 3. ich usunięcia
 4. ograniczenia ich przetwarzania
 5. ich przeniesienia
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora tj.:

 1. realizacji zawartej przez Organizatora z Uczestnikiem umowy obejmującej udział Uczestnika w Wydarzeniu organizowanym przez Organizatora
 2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie z tej umowy może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego lub do momentu wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów lub praw i wolności Uczestnika, lub o ile pomimo sprzeciwu nie zaistnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

4. Podanie danych osobowych zawsze jest dobrowolne, ale w określonych przypadkach – wskazanych każdorazowo w Regulaminie – brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych może skutkować uniemożliwieniem złożenia zamówienia.

5. We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, Uczestnik może kontaktować się w formie elektronicznej na adres: kontakt@eventyiprezenty.pl.

6. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być m.in.:

 1. podmioty zapewniające Administratorowi infrastrukturę informatyczną i sieciową,
 2. podmioty zapewniające Administratorowi obsługę księgową.

7. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przy przetwarzaniu ich danych osobowych doszło do naruszenia przepisów prawa.

§ 6

Udział Uczestnika

Uczestnik przez akceptację niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na nagrywanie Wydarzenia oraz robienie zdjęć w trakcie Wydarzenia przez Organizatora, a więc także, aby zapis jego wizerunku oraz ewentualnych wypowiedzi wygłoszonych w trakcie Wydarzenia został utrwalony w formie zdjęć oraz nagrań dźwiękowych i zezwala, aby zapis ten został nieodpłatnie wykorzystany przez Organizatora jako element jego prezentacji stanowiącej przedmiot kolejnych Wydarzeń lub w formie materiałów promocyjnych.

§ 7

Prawa autorskie

Prezentacje oraz inne materiały udostępniane Uczestnikowi w toku Wydarzenia jak i samo wystąpienie Organizatora lub innych prelegentów stanowi własność autorów i jest chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich zapisywania, powielania oraz dalszego używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Organizatora.

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., art. 38 ust. 1 oraz ust. 11 prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w szczególności w odniesieniu do umów:
 2. o świadczenie usług, jeżeli organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą uczestnika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 3. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 4. Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy najpóźniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia wydarzenia. Chęć odstąpienia należy zgłosić mailowo na adres: kontakt@eventyiprezenty.pl lub korespondencyjnie: ul. Władysława IV 38/20 81-366 Gdynia.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie określonym w ustępie poprzedzającym Organizator zwraca całą kwotę Uczestnikowi, którą zapłacił za udział w Wydarzeniu. Po tym terminie odstąpienie od umowy nie jest możliwe.

§ 9

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu https://eventyiprezenty.pl/regulamin/, za pośrednictwem którego Uczestnik dokonał zakupu biletu na wydarzenie Organizatora i który w związku z tym zobowiązuje obie strony do realizacji konkretnych obowiązków, jak również przyznaje im określone prawa.